Vrijheid en het goede leven – wijsheidsperspectieven op werk en bestaan

Laatst zag ik een filmpje waarin mensen op straat werd gevraagd wat vrijheid voor hen betekent. Veel van de ondervraagden koppelden het onmiddellijk aan keuzevrijheid. Aan zelf kunnen bepalen hoe je leeft en wat je doet, zonder hierbij door een ander gehinderd te worden. Maar gaat vrijheid niet ook dieper dan dat? In zijn beroemde toespraak ‘I have a dream’ sprak politiek leider en burgerrechtenstrijder Martin Luther King onder andere de volgende woorden:

Er is niets belangrijker in de wereld dan vrijheid. Vrijheid is het waard om opofferingen voor te doen, het is het waard om er je baan voor te verliezen, het is het waard om er voor in de gevangenis te zitten. Ik ben liever een vrije pauper dan een rijke slaaf. Ik zou liever sterven in bittere armoede met mijn overtuigingen, dan leven in weelde zonder zelfrespect.

Vrijheid wordt in dit citaat verbonden met het leven vanuit innerlijke overtuigingen. In zijn strijd voor vrijheid en gelijke burgerrechten liet King zich onder andere leiden door het diepe besef dat werkelijke verandering niet tot stand komt door fysiek geweld maar door ‘de kracht van de ziel’. Hier geloofde hij in, het was zijn overtuiging en hij werd hierin gevoed door bronnen die hem persoonlijk raakten. Vrijheid is bij King een doorleefde vrijheid, geworteld in de ervaring van onvrijheid. Die doorleefde ervaring is voor veel mensen afwezig waardoor vrijheid gemakkelijk een abstractie wordt, een oppervlakkig begrip. Juist hier kunnen verhalen en bronnen dan ook een belangrijke rol vervullen. Wijsheidsbronnen inspireren en voeden ons van binnenuit en geven taal en betekenis aan het menselijk bestaan. Aan wie we zijn en wat het betekent om in vrijheid te kunnen leven. Die bronnen komen in allerlei gedaantes: via kunst, muziek, religie en filosofie. En visa de ontmoeting met anderen.

Het is denk ik geen toeval dat een toenemend aantal mensen in onze tijd kampen met existentiële vragen: Wie ben ik? Maak ik wel de juiste keuzes? Heeft het werk dat ik doe eigenlijk wel zin? Hoe leef ik een ‘goed’ leven en wat is werkelijk belangrijk voor mij? De zoektocht naar waarden die het leven richting geven en naar de zin en betekenis van leven en sterven is bij ieder mens op de achtergrond wel aanwezig. Maar in de praktijk doen we er maar weinig mee. Een vreemde paradox: wij vrije mensen zijn te druk met onze volle agenda’s en de dagelijkse beslommeringen om op die diepere, richtinggevende waarden – waaronder de vrijheid zelf – te reflecteren. Tegelijk verlangen we naar een leven dat zinvol is en betekenis heeft. Naar wat we ‘het goede leven’ kunnen noemen.

Juist hier ligt een spanningsveld. Brengt onze vrijheidsopvatting het goede leven eigenlijk dichterbij of staat ze dit juist in de weg? En waar raken vrijheid en zingeving elkaar? Inzicht in dit soort vragen ontstaat meestal niet vanzelf. Nadenken, jezelf openstellen, ervaringen en argumenten delen, je meningen bijstellen, het kost tijd en moeite die er vaak niet of nauwelijks is. Toch is die reflectie noodzakelijk om doelen te stellen en creativiteit aan te boren. Om overwogen beslissingen te nemen en jezelf te evalueren. Om nieuwe perspectieven en inzichten de ruimte te geven en knopen door te hakken, als dat nodig is. Het vraagt ook om een vorm van verinnerlijking, een houding die niet de uiterlijke gebeurtenissen van alledag, maar het bestaan als zodanig weer centraal stelt. 

Rondom dit thema begeleid ik komend najaar twee programma’s in het Dominicanenklooster te Huissen. Tijdens de beide programma’s, die gezamenlijk en ook afzonderlijk kunnen worden gevolgd, verkennen we het thema van de vrijheid in relatie tot twee dimensies van het goede leven: de ander en zinvol leven. Verschillende denkers, waaronder Plato, Nietzsche, Kierkegaard, Arendt, Buber en Frankl zullen hierbij als gids en spiegel fungeren. Aan de hand van film en dialoog worden de deelthema’s verder verkend en verdiept. Langs deze weg opent zich een nieuw en verrijkend perspectief op wie je bent,  op je omgeving en op het bestaan als zodanig.